Studime

MARTESAT FIKTIVE NË SHQIPËRI
Manual i përdorimit për përcaktimin e statusit të refugjatit
VLERËSIM I SHPEJTË I SITUATËS SË FËMIJËVE TË HUAJ TË PASHOQËRUAR DHE/OSE TË NDARË NË SHQIPËRI
PARIMI I BARAZISË DHE MOSDISKRIMINIMIT - ANALIZË E VENDIMEVE GJYQËSORE 2021 - 2022
Manual i përdorimit për Përcaktimin e Statusit të Refugjatit
Raport mbi Monitorimin e Funksionimit të Sistemit të Mbrojtjes së Fëmijës në Njësitë Administrative të Tiranës
KOMENTARI PER NDIHMEN JURIDIKE_ 2020-1
Protokoll Mjekësor për Vlerësimin e Fëmijëve Interseks
Udhëzues për regjistrimin e lindjes
MONITORIMI I PROCESEVE PENALE - MANUAL PER GAZETARET
Vleresimi i Nevojave Ligjore ne Shqiperi
Pashtetesia, Diskriminimi dhe Margjinalizimi i Romeve ne Shqiperi
Hartezimi i Popullsise ne Rrezik Pashtetesie ne Shqiperi
Ligji per ndihmen juridike
Raporti vjetor 2008
Raport Vleresimi
Monitorimi i çështjeve të kujdestarisë, kujdestarië alternative dhe përgjegjësisë prindërore
Albumi 1999 - 2009
Raporti vjetor 2009
Udhezues per lindje
Aktet Ligjore
Raport Vjetor 2010
Raport Vjetor 2011
Statistika 2011
Roma Statistika 2011
Raporti: MBI NDIHMËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
Mbështetur nga UNICEF nën Programin e Reformës së Shërbimeve Sociale financuar nga SDC, Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Asnjë fëmijë i Europës nuk duhet të jetë pa shtetësi
Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të të akuzuarve në Shqipëri
Manuale: