Shërbimet Ligjore

Për të përmbushur misionin e tij the për të ndihmuar e mëbshtetur njerëzit në nevojë, TLAS ofron shërbimet e mëposhtme:

Shërbime paraligjore - ndjekje dhe zgjidhje e rasteve ligjore në rrugë administrative
Shërbime ligjore - ndjekje dhe zgjidhje e rasteve ligjore nëpërmjet procedurave gjyqësore
Shërbim Telefonik Lawline -Ndihmë ligjore nëpërmjet këshillimit në rrugë telefonike
Shërbim Clinics -aftësimi i klientëve për të përfaqësuar vetë çështjen e tyre përpara organeve shtetërore
Ndërmjetësimi -zgjidhje alternative e mosmarrëveshjeve
Shërbime ligjore të lëvizshme , mobile –sherbim ligjor per individët vulnerabël dhe pa burime të mjaftueshme në zonat e largëta
Aktivitetet e edukimit ligjor të komunitetit (Street Law), vizita dhe takime ne komunitet, shperndarje e informacionit dhe publikimeve ligjore
Aktivitetet e monitorimit të sistemit ligjor;
Programi i Internship-it me Studentët;
Forcimi ligjor i organizatave me anëtarë grupet e synuara të TLAS
Aktivitetet e trainimit për zyrtarët dhe nëpunësit e strukturave shtetërore dhe gjyqësore.