Seminare dhe Trajnime 2012

Seminaret trainuese dhe informuese

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS) ka zhvilluar seminare dhe trainime të ndryshme në kuadrin e ndërgjegjësimit të organeve shtetërore për nevojat e grupeve të synuara të TLAS.

Gjatë vitit 2018, TLAS ka realizuar 24 seminare, trajnime dhe tryeza të rrumbullakta me punonjësit e zyrave të gjëndjes civile për diskutimin dhe komentimin e Draft ndryshimeve te Ligjit “Për Gjëndjen Civile, komentimin dhe diskutimin e akteve nënligjore të “Kodit të Drejtësisë për të Mitur” dhe Ligjit “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës” si dhe ligjin për "Ndihmën Juridike të garantuar nga shteti", hyrë në fuqi në qershor 2018; me shoqata komunitare për ndërgjegjësimin dhe rritjen e aksesit të komuniteteve vulnerabël në të drejtat dhe shërbimet civile; si dhe për përmirësimin e mëtejshëm të legjislacionit të ndihmës ekonomike dhe zbatimin e Ligjit “Për Ndihmën Juridike”, si më poshtë:

Seminare informuese dhe trainuese me organizatat komunitare

Tirane, 5-6 Qershor 2012, Seminar trajnimi me punonjesit e Fshatit SOS,

Donator: Fashati SOS

Tirane, 17.09.2012, Seminar me shoqaten “Zemra e Nenes”, me teme “Rritja e aksesit ne drejtesi e grupeve vulnerabel dhe komunitetit Rom” dhe ne kuadrin e zbatimit te permiresimeve te legjislacionit te gjendjes civile dhe te ndihmes ekonomike e shoqerore ne Shqiperi, 

Donator: CRD

Lushnje, 22 Nentor 2012 , trajnim me teme “Zgjerimi i aksesit ne drejtesi per njerezit ne nevoje ne realizimit e te drejtave te tyre nepermjet gjykatave”,

Donator: CRD

Durres, 23 Nentor 2012, trajnim me teme “Zgjerimi i aksesit ne drejtesi per njerezit ne nevoje ne realizimit e te drejtave te tyre nepermjet gjykatave”,

Donator: CRD

Trainime me punonjësit e Zyrave të Gjendjes Civile

Elbasan, 13 Tetor 2012, trajnim me punonjes te gjendjes civile, me teme “Rritja e aksesit ne drejtesi te komuniteteve vulnerabel” dhe ne zbatim te te permiresimeve dhe zbatimeve te metejshme te ligjit “Per Gjendjen Civile”.

Donator: UNICEF

Kukes, 03 Nentor 2012, trajnim me punonjes te gjendjes civile, me teme “ Rritja e aksesit ne drejtesi te komuniteteve vulnerabel” dhe ne zbatim te te permiresimeve dhe zbatimeve te metejshme te ligjit ”Per Gjendjen Civile”, 

Donator: UNICEF

Fier, 06 Tetor 2012 trajnim me punonjes te gjendjes civile, me teme “ Rritja e aksesit ne drejtesi te komuniteteve vulnerabel” dhe ne zbatim te te permiresimeve dhe zbatimeve te metejshme te ligjit ”Per Gjendjen Civile”, 

Donator: UNICEF

Tirane, 28-29 Shtator 2012 trajnim me punonjes te gjendjes civile, me teme “ Rritja e aksesit ne drejtesi te komuniteteve vulnerabel” dhe ne zbatim te te permiresimeve dhe zbatimeve te metejshme te ligjit ”Per Gjendjen Civile”, 

Donator: UNICEF

Peshkopi, 17 Nentor 2012, trajnim me punonjes te gjendjes civile, me teme “Ti pergjigjemi nevojave ligjore dhe sociale te grupeve ne nevoje”dhe ne kuadrin e permiresimeve dhe zbatimeve te metejshme te ligjit “Per Gjendjen Civile”;

Donator:CRD

Korce, 15 Dhjetor 2012, trajnim me punonjes te gjendjes civile, me teme “Ti pergjigjemi nevojave ligjore dhe sociale te grupeve ne nevoje”dhe ne kuadrin e permiresimeve dhe zbatimeve te metejshme te ligjit “Per Gjendjen Civile”,

Donator: CRD

Berat, 24 Nentor 2012, trajnim me punonjes te gjendjes civile, me teme “Ti pergjigjemi nevojave ligjore dhe sociale te grupeve ne nevoje”dhe ne kuadrin e permiresimeve dhe zbatimeve te metejshme te ligjit “Per Gjendjen Civile”,

Donator: CRD

Tryeza të rrumbullakëta dhe seminare

Tirane, 06.12.2012, Tavoline e Rrumbullaket me teme “Permiresimi i Sistemit te Regjistrimit dhe Raportimit te Lindjeve te Femijeve”, 

Donator: UNICEF

Tirane, 23 Maj 2012, Tavoline e rrumbullaket ne lidhje me prespektivat e Sherbimit Ligjor Falas ne Shqiperi,

Donatore: CRD, EURALIUS, Avokati i Popullit.