Më poshtë mund të gjeni disa lidhje (links) të nevojshme

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
www.gjykatatirana.gov.al


Gjykata e Lartë e Shqipërisë
www.gjykataelarte.gov.al


Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë
www.gjk.gov.al


Presidenti i Republikës së Shqipërisë
www.president.al


Ministria e Drejtësisë
www.justice.gov.al


Ministria e Brendshme
www.moi.gov.al


Qendra e Publikimeve Zyrtare
www.qpz.gov.al


Delegacioni i Komisionit Europian në Shqipëri
www.delalb.ec.europa.eu/al/index.htm


Këshilli i Europës në Shqipëri
www.coealb.org


CAFOD UK
www.cafod.org.uk


Swedish Helsinki Committee (SHC)
www.shc.se


UNICEF Albania
www.unicef.org/albania/


Soros/OSFA
www.soros.al


Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut
www.echr.coe.int