Gjyqe Imituese

Gjyq imitues "shtrengimi...per dhenien e pasurise" - neni 109/b/1 Kodi Penal

Ky është një gjyq imitues i cili ka si qëllim ndërgjegjësimin lidhur me veprat penale që mund të kryhen nga dhe ndaj të miturve përmes internetit, mënyren si gjykohen dhe dënohen ato. 
Kazuset dhe identitetet e subjekteve proceduriale të përfshira, janë të trilluara dhe çdo përkim i mundëshëm me realitetin është rastësor. 
Roli i gjyqtarit realizohet nga z. Ervin Metalla – Gjyqtar në Gjykatën e Apelit tëTiranës.
Roli i prokurorit realizohet nga z. Erjon Muharremaj – Pedagog dhe zv/Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Roli i Avokatit realizohet nga z. Herald Kosta – Avokat.

Gjyq imitues "Pornografia"

Ky është një gjyq imitues i cili ka si qëllim ndërgjegjësimin lidhur me veprat penale që mund të kryhen nga dhe ndaj të miturve përmes internetit, mënyren si gjykohen dhe dënohen ato.