Publication of Magazines by year

AKTIVITETI I SHERBIMIT LIGJOR FALAS TIRANE, 2016 (TIRANA LEGAL AID SOCIETY), TLAS, 2016

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS, gjate vitit 2016, ka qënë dhe vazhdon të jetë një ndër aktorët aktiv në procesin e përmirësimit të sistemit të drejtësisë në vendin tonë.

Dihet tashmë që ky sistem është nga më të kritikuarit për mos mirëfunksionimin e tij, dhe viti 2016 ishte vendimtar për realizimin e reformës në drejtësi. Perceptimi dhe besimi i qytetarëve për funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe performancës së aktorëve të tij institucionalë ka qënë dhe është në nivele të pakënaqshme...

No. 1 year 2016

No. 1 year 2015

No. 1 year 2014

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 1 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga CIVIL RIGHTS DEFENDERS.

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 1 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga UNDP

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 2 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga CIVIL RIGHTS DEFENDERS.

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 3 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga UNICEF.

Numri 1, 2011 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2010; Seminarin Kombëtar me temë “Shoqëria Shqiptare – Sfidat e Mosdiskriminimit” në ambjentet e Hotel Tirana Internacional.Synimi i te cilit ishte sensibilizimi i organeve vendimmarrëse dhe aktorëve të tjerë të shoqërisë shqiptare për zbatimin efektiv të çdo lloj legjislacioni që ndihmon anti - diskriminimin e individëve vulnerabël dhe shtresave të varfra në përgjithësi; Pensionet e Pleqerise, procedura per aplikimet,ankimet administrative dhe gjykimet ; Divorci dhe pasojat qe rrjedhin prej tij; histori të vërteta.

Number 2, 2011 contains articles regardin the activities of TLAS during 2011; 12 Trainings and roundtables taked place in Elbasan, Lezhë, Kavajë, Fier, Peshkopi, Kukës, Tropojë, Krujë, Sarandë e Tiranë, which closed the cycle of the seminars and traninig in all the country the with the employees of the civil state offices of the Republic of Albania with the purpose of "Acknowledmement and trainig the employees of the civil state office with the improvement done in the law for the Civil State and also explanation and clarification of the problematics encountered by them during their daily work process". Articles regarding the instruction and the procedure For the Registration of the unregistered Children, born in maternity hospital, in house conditions, abandoned children and those which are born abroad; The Principle of the highest interest of the children in the Family Law; Claiming to the decision of the Commission for assesment the work capability (Invalidity pensions); real stories.

Number 3, 2011 -  "Development Initiative Agreement for the operation of free legal aid in the region." (Durres: 11,12 October 2011)

Numri 1, 2010 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2010; Kontributi i TLAS per trajnimin e punonjesve te zyrave te gjendjes civile, rekomandimet e studimit te legjislacionit “Per ndihmen ekonomike dhe shoqerore”, histori te verteta te rasteve te suksesshme te trajtuara nga avokatet e TLAS

Numri 2, 2010 përmban artikuj mbi lancimin e projektit te financuar nga Komisionit Europian per rritjen e aksesit ne drejtesi te grupeve ne nevoje, per rolin e TLAS ne zbatimin e denimeve alternative ne institucionet e vuajtjes se denimeve penale ne Shqiperi ; histori të vërteta

Numri 3, 2010 

Number 1, 2009 contain articles on the activity of TLAS during 2008; declaration of NPO’s network on the Protection of the Rights of National Minorities; invalidity of administrative act; marriage and conditions to enter into a marriage; fair trial according to European Convention for Human Rights; real stories.

Number 2, 2009 contain articles on the monitoring report on the application of the Law “On Civil Status”; housing for the homeless; real stories.

Numri 3, 2009 përmban artikuj për përdorimin e fondeve të FOndacionit Vodafone Albania në ndihmë të të varfërve; TLAS në procesin e ndryshimit të legjislacionit të ndihmës ekonomike; të drejtat e të paraburgosurve dhe mbrojtja ne tyre në gjykatë; zgjidhja e marteës në rastet e ndërprerjes së bashkëjetesës; histori të vërtetat, etj.

Number 1, 2008 contains the draft-law “On Legal Aid”; right to information of the individuals; importance of the registration of children in the civil offices; Special custody of the children; confirmation of the working years for pension effects, etc.

Number 2, 2008 contains articles on the intervention of TLAS in support of the victims of the Gërdec tragedy; monitoring report on the level of the satisfaction of the public for the services provided by the courts; documentation and procedures to benefit the homeless status; civil lawsuit in the criminal process; alimony for the children born outside of the wedlock; real stories.

Number 3, 2008 contains articles on the 10th anniversary of the Framework Convention for the Protection of the National Minorities; administrative act and its components; Albanian government programs in the fight against poverty; civil status data and when can they be changed; training experience in the Benchmark Institute, San Francisco, California; real stories.